Room 66 - Ескейп стаите на София. Признати за едни от най-добрите в света. Филмирай се. Потопи се в един различен свят сред лабиринт от загадки в необичайна обстановка.

 • Лични данни и Общи условия
 •  ОРГАНИЗАТОР ЗА ROOM 66 - Артмания ЕООД; за ROOM 66 II и Изкуствен интелект - Стая 66 ООД

  Организаторът  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Организаторът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, организаторът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, GDPR, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  Организаторът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Организаторът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

  Както вероятно знаете, от 25/05/2018 за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Като отговорни компании, ние следваме всички законови изисквания и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент. 

  Политика за защита на личните данни
  Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.room66.bg.
  Вашите данни, предоставени при създаването на резервация, ще бъдат записани в единна защитена и отдалечена база данни и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни.
   
  Събиране и използване на лични данни
  Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Организаторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и ЕС, само за срока и за целите, за които са предоставени.
   
  Какви лични данни събираме
  Когато купувате продукт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email или др.
  В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
  Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки резервирал през сайта клиент.
   
  Как използваме личните данни
  Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, специфики на услугата, промени в Общите условия или други правила.
  В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за допълнителни услуги в резултат от Играта. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
  В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
   
  Разкриване пред трети страни
  В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, финансови институции и др.) или пред компетентни органи.
  Уеб сайтът съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си. Също така се използват инструменти като Google Analytics и др. с помощта на който може лесно да отчита и да следи за поведението на потребителите си.
  В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, финансови институции и др.) или пред компетентни органи.
   
  Защита на личните данни
  Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
  Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. 
  В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.
   
  Цялост и задържане на личните данни
  Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват и според законовите срокове и периода на действие на законовите разпоредви отнасящи се до предмета на договора, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.
   
  Права на субекта на лични данни
  Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като изисквате това чрез писмо на електронната поща обявена в електронния магазин.
  Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до info@room66.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за резервацията, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.
   
  Маркетинг 
  Стремим се да Ви предоставим възможност за избор на определени лични данни, особено по отношение на маркетинга и рекламата.
   
  Промоционални оферти от нас 
  Можем да използваме вашите лични данни, контакт, техническа информация, употреба и данни за профила, за да преценим и да ви предложим само това, което ви интересува.
   
  Можете по всяко време да се откажете от маркетинговите съобщения, като отговорите на самите тях.
  Ще получите маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас или сте закупили продукт или услуги от нас и във всеки случай не сте се отказали от получаването на този маркетинг.
  На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. 
  Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. 
   
  Други
  За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.
  За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България и ЕС законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.
   

  Общи условия и правила за провеждане “Ескейп игра”

  С настоящите Общи условия се урежда провеждането на Игра, организирана от:

  За ROOM 66 - АРТМАНИЯ ЕООД, ЕИК: 175043073, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Левски В, бл. 16, представлявано от Светослава Александрова; 

  За ROOM 66 II - Стая 66 ООД, ЕИК:204183017, със седалище и адрес на управление, гр. София, ж.к. Левски Г, представлявано от Кирил Динев,

  наричани за краткост Организатор.

   

  1. Провеждане на Играта

  1.1. В Играта могат да участват лица, навършили 18-годишна възраст. Деца на възраст между 8 и 17 години могат да участват в Играта, но само с възрастен придружител, който да плати таксата за участие в Играта от тяхно име.

  1.2. Играта се провежда в специално предназначено за целта помещение и при задължително спазване на установените правила за участие в нея.

  1.3. Продължителността на Играта е 66 минути, като в една игра могат да вземат участие минимум двама души и максимум петима души за ROOM 66 и до шест души за ROOM 66 II и Изкуствен интелект.

  2. Резервации

  2.1. При направа на резервация за Играта участниците доброволно предоставят личните си данни - имена, телефонен номер, и-мейл адрес. Организаторът съхранява личните Ви данни според изискванията на българското законодателство и има право да ги използва с цел да ви информира за предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти

  2.2. Лицето, което прави резервация е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни във формата за резервации и гарантира истиността им

  2.3. При невъзможност за явяване и необходимост от отмяна на резервация за Играта, то тя следва да бъде направена в срок най-късно до 72 часа преди уговорения час. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на 100% от стойността на резервацията. В случай, че участниците закъснеят с повече от 15 минути, от обявеното начало на Играта, уговорената Игра не може да се състои или отмени за провеждане в друг ден и час. В този случай заплатената сума не се възстановява и не може да бъде прехвърлена за друга резервация.


  3. Безопасност

  3.1. Всеки участник в Играта ще бъде инструктиран предварително и ще трябва да подпише декларация, с която се съгласява да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта.

  3.2. Участието в играта е на собствена отговорност и Организаторът не носи никаква отговорност за щети причинени на участниците при неспазване на правилата. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Играта, в случай че те са свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението или са резултат от проявена небрежност от страна на участниците. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлено повреждане от страна на участниците на инструменти, съоръжения и оборудване, които са част от помещението и играта. Организаторът на Играта може да я прекрати по всяко време в случай на неспазване на правилата. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.

  3.3. В Играта не могат да участват лица със сърдечно-съдови проблеми, страдащи от клаустрофобия, хипертония и др., бременни жени, както и лица, в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества и лица с ниско ниво на лична хигиена или такива с агресивно поведение.  Организаторът  не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, са предприели участие в Играта.

  3.4. Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият може да прекрати участието си в Играта по всяко време и да напусне помещението, ако е необходимо придружен от друг участник. В този случай, ако желаят, останалите участници могат да продължат участието си в започналата вече игра. В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците Организаторът на играта, може да вземе решение за нейното преждевременно прекратяване.

  3.5. В играта не е разрешено аудио и видео заснемането, правенето на снимки и участниците се задължават да не разкриват никакви детайли от естеството на играта директно, индиректно или чрез интернет и социалните мрежи. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна и е конфиденциална. Забранява се копирането, разпространяването или създаването на други игри, които могат да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

   


  Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.

   

  ОБЩИ УСЛОВИЯ 
   
  I. ПРЕДМЕТ
  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Стая 66" ООД и "Артмания" ООД, гр. София, наричани по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ. 
   
  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
  1. Наименование на Доставчика: „Стая 66" ООД и "Артмания" ООД
  3. Адрес за упражняване на дейността София, ул. Рачо Димчев 2, ет.2 и София, бул.Цариградско шосе 39Б, ет.2
  4. Данни за кореспонденция: София, ул. Рачо Димчев 2, ет.2 и София, бул.Цариградско шосе 39Б, ет.2 
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204183017 / 175043073
   
  III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.room66.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки, включително следното:
  1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
  2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
  4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
  7. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
   
  Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
   
  Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
  (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
  (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
   
  Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на резервация.
   
  IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  (3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Резервирай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
  (4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя резервация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на резервацията. Ползвателят потвърждава резервацията и сключването на договора чрез заплащане на резервационна такса. След потвърждаването между Ползвателя и Доставчика възникват договорни отношения.
  (5) При извършване на резервацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в резервацията си, в случай на промяна.
  (6) Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена резервацията Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
  (7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на резервацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
   
  Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
  (2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
  (5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
  (6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
   
  V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
  Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.
  (3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
  (4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията. 
  (5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
  (6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на резервацията на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
  (7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
  (9) Доставчикът доставя информация на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
   
  Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
  Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
  Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  Избор на способ и момент за плащане на цената.
  Потвърждение на поръчката;
   
  VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
   
  Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
  (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
  (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
  - В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  - При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
  (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
  (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
  (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
  (8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.
   
  Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 
   
  VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
   
  Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
   
  VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
  (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
  (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
  (4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
   
  Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
   
  IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
  (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
  Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.
   
  X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
  Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
  по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.
   
  XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
   
  Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
   
  Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
   

  Възстановяване на заплатени суми  

  Възстановяване на заплатени суми е възможно само и единствено след уведомяване по телефон или имейл не по-късно от 72 часа преди часа на направената от вас резервация! Депозита / капарото не подлежи на възстановяване при неявяване на клиенти в резервирания от тях ден и час и без предупреждение за това им действие. 

  Ако сте заплатили по банков път, то в 14 дневен срок, средствата ще ви бъдат възстановени във банкова сметка, от която е извършено плащането. В случай, че сте заплатили по банков път с вносна бележка, то трябва да пазите този документ, за да ви възстановим сумата в брой на момента в нашия офис.

  Ако сте заплатили със системата на ePay, то в 14 дневен срок, средствата ще ви бъдат възстановени във вашият ePay акаунт.

  Ако сте заплатили на място в нашия офис то, трябва да ни посетите отново, като трябва да съхранявате касовата бележка, която трябва да ни предоставите, за да ви възстановим сумата в брой на момента.

  Ако сте заплатили със системата на PayPal, то в 14 дневен срок, средствата ще ви бъдат възстановени във вашия PayPal акаунт.

  Ако сте заплатили със 10 цифрен код на каса на EasyPay, то трябва да ни посетите отново в нашия офис. Трябва да съхранявате удостоверението за плащане издадено ви от каса на EasyPay . Трябва да ни го предоставите, за да ви възстановим сумата в брой на момента в нашия офис.