• Лични данни и Общи условия
 •  ОРГАНИЗАТОР ЗА ROOM 66 - Артмания ЕООД; за ROOM 66 II - Стая 66 ООД

  Организаторът  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Организаторът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, организаторът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  Организаторът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Организаторът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

   

  Общи условия и правила за провеждане “Ескейп игра”

  С настоящите Общи условия се урежда провеждането на Игра, организирана от:

  За ROOM 66 - АРТМАНИЯ ЕООД, ЕИК: 175043073, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Левски В, бл. 16, представлявано от Светослава Александрова; 

  За ROOM 66 II - Стая 66 ООД, ЕИК:204183017, със седалище и адрес на управление, гр. София, ж.к. Левски Г, представлявано от Кирил Динев,

  наричани за краткост Организатор.

   

  1. Провеждане на Играта

  1.1. В Играта могат да участват лица, навършили 18-годишна възраст. Деца на възраст между 8 и 17 години могат да участват в Играта, но само с възрастен придружител, който да плати таксата за участие в Играта от тяхно име.

  1.2. Играта се провежда в специално предназначено за целта помещение и при задължително спазване на установените правила за участие в нея.

  1.3. Продължителността на Играта е 66 минути, като в една игра могат да вземат участие минимум двама души и максимум петима души за ROOM 66 и до шест души за ROOM 66 II.

  2. Резервации

  2.1. При направа на резервация за Играта участниците доброволно предоставят личните си данни - имена, телефонен номер, и-мейл адрес. Организаторът съхранява личните Ви данни според изискванията на българското законодателство и има право да ги използва с цел да ви информира за предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти

  2.2. Лицето, което прави резервация е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни във формата за резервации и гарантира истиността им

  2.3. При невъзможност за явяване и необходимост от отмяна на резервация за Играта, то тя следва да бъде направена в срок най-късно до 72 часа преди уговорения час. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на 100% от стойността на резервацията. В случай, че участниците закъснеят с повече от 15 минути, от обявеното начало на Играта, уговорената Игра не може да се състои или отмени за провеждане в друг ден и час. В този случай заплатената сума не се възстановява и не може да бъде прехвърлена за друга резервация.


  3. Безопасност

  3.1. Всеки участник в Играта ще бъде инструктиран предварително и ще трябва да подпише декларация, с която се съгласява да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта.

  3.2. Участието в играта е на собствена отговорност и Организаторът не носи никаква отговорност за щети причинени на участниците при неспазване на правилата. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Играта, в случай че те са свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението или са резултат от проявена небрежност от страна на участниците. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлено повреждане от страна на участниците на инструменти, съоръжения и оборудване, които са част от помещението и играта. Организаторът на Играта може да я прекрати по всяко време в случай на неспазване на правилата. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.

  3.3. В Играта не могат да участват лица със сърдечно-съдови проблеми, страдащи от клаустрофобия, хипертония и др., бременни жени, както и лица, в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества и лица с ниско ниво на лична хигиена или такива с агресивно поведение.  Организаторът  не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, са предприели участие в Играта.

  3.4. Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият може да прекрати участието си в Играта по всяко време и да напусне помещението, ако е необходимо придружен от друг участник. В този случай, ако желаят, останалите участници могат да продължат участието си в започналата вече игра. В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците Организаторът на играта, може да вземе решение за нейното преждевременно прекратяване.

  3.5. В играта не е разрешено аудио и видео заснемането, правенето на снимки и участниците се задължават да не разкриват никакви детайли от естеството на играта директно, индиректно или чрез интернет и социалните мрежи. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна и е конфиденциална. Забранява се копирането, разпространяването или създаването на други игри, които могат да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

   


  Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.